Mere gerontologi og geriatri i lægeuddannelsen

 

 

 

Mere gerontologi og geriatri i lægeuddannelsen på Københavns Universitet.

 

 

Lektor i gerontologi, læge, phd, Charlotte Juul Nilsson, Københavns Universitet & Overlæge geriatrisk afdeling Nykøbing Falster, Ellen Holm.

 

Den ny kandidatstudieordning på lægeuddannelsen ved Københavns Universitet muliggør større valgfrihed. Fra efteråret 2017 kan medicinstuderende bl.a. vælge et kursus i Gerontologi og et specialefokuseret kursus i geriatri ved de geriatriske afdelinger på sygehusene i Nykøbing Falster, Glostrup eller Bispebjerg.

 

 

Mødet med den ældre patient vil være en hyppigt forekommende begivenhed for langt de fleste læger uafhængigt af hvilken gren af lægevidenskaben, de vælger at specialisere sig i, med ganske få undtagelser som fx børnelæger og fødselslæger. På trods af dette har læren om aldring og geriatri aldrig været en del af den obligatoriske undervisning på lægeuddannelsen ved Københavns Universitet. Børnesygdomme og kliniske ophold på børneafdelinger har været en del af det obligatoriske curriculum i årevis, hvorimod geriatri og gerontologi har været præsenteret i ganske få forelæsninger på de lægestuderendes kursus i socialmedicin og rehabilitering. Naturligvis vil de lægestuderende alle have opnået drypvis basal viden om aldringsprocessen og have mødt mange ældre patienter på deres forskellige obligatoriske kurser og kliniske ophold undervejs på uddannelsen, men systematisk undervisning om aldring og geriatri har altså ikke været prioriteret.

 

Siden 2013 har der været mulighed for at tage et valgfrit kursus i gerontologi i sommerferien for op til 30 lægestuderende årligt. Kurset udgår fra Institut for Folkesundhedsvidenskab og udover et fokus på geriatri, farmakologiske problemstillinger for ældre patienter, betydningen af fysisk aktivitet og ernæring for ældre patienter, er de studerende blevet præsenteret for en lang række andre emner indenfor gerontologien: ældres sociale relationer, den demografiske udvikling, ældres seksualitet, døden, ældres egne ønsker til alderdommen m.m. Kurset har alle år været virkelig velbesøgt og er blevet taget rigtig godt imod af de lægestuderende.

 

I efteråret 2015 påbegyndtes en ny kandidat-studieordning på lægeuddannelsen, hvor der på andetsidste semester er lagt op til en meget større valgfrihed, end der længe har været mulighed for ved Københavns Universitet. Der bliver mulighed for at vælge imellem enten et internationalt perspektiv, et forskerperspektiv eller et specialistperspektiv, og under hver af disse perspektiver er der mulighed for forskellige valgfri kurser og specialefokuserede kurser.

 

Det valgfri kursus i gerontologi kommer derfor fra og med efteråret 2017 til at forløbe to gange om året, med stort set samme struktur og indhold som hidtil, og fremover vil det derfor være muligt for op til 80 lægestuderende per år at stifte nærmere bekendtskab med geriatri og gerontologi.

 

Geriatri har etableret et 8 ugers specialefokuseret kursus i geriatri. Heri indgår 1 uges teoretisk undervisning suppleret med 6 ugers klinisk ophold på en geriatrisk afdeling (ved afdelinger på sygehusene Nykøbing Falster, Glostrup og Bispebjerg) og en afsluttende eksamen.

 

Læringsmålene for det specialefokuserede kursus i geriatri lægger sig tæt op af anbefalingerne fra den europæiske geriatri organisation (European Union of Medical Specialists Geriatric Section forkortet UEMS).

 

Disse læringsmål kan i dansk oversættelse ses på hjemmesiden for Dansk Selskab for Geriatri: http://danskselskabforgeriatri.dk/www12/tsk/upload/userfiles/file/CurriculumEuropa(2).pdf

 

Medicinstuderende, som har en særlig interesse for geriatri kan supplere gerontologikursus med specialefokuseret kursus i geriatri og kan i forlængelse heraf eventuelt yderligere vælge at skrive kandidatspeciale indenfor geriatri. Hermed vil disse studerende erhverve sig en fremragende basis for en videre karriere indenfor geriatri. Men tilbage står, at det fortsat vil være afhængigt af et aktivt valg og dermed forbeholdt særligt interesserede studerende at lære om gerontologi og geriatri. Langt hovedparten af de nyuddannede læger fra Københavns Universitet vil således fortsat aldrig have modtaget systematisk uddannelse i geriatri og gerontologi. Dette til trods for at det drejer sig om patienter, som udgør en meget stor og voksende andel af den samlede patientgruppe.

 

På Danmarks øvrige universiteter og på mange europæiske universiteter indgår undervisning i geriatri naturligt og på lige fod med andre medicinske specialer. Man kan kun håbe, at Københavns Universitet hurtigst muligt skeler til andre danske og europæiske universiteter og sikrer, at også læger uddannet i København får grundlæggende kendskab til geriatri og gerontologi.