Ny undervisning på Professionshøjskolen Metropol

 

 

Ny undervisning på Professionshøjskolen Metropol: 10 ugers tværprofessionel uddannelse om Det gode Ældreliv

 

Hanne Mortensen, Lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen og koordinator af Det gode Ældreliv, og Irene Nørlund, Lektor, Ph.d. ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Metropol.


Professionshøjskolen Metropol har startet et nyt uddannelsestilbud for studerende på det tværprofessionelle modul med titlen Det gode Ældreliv. Det er første gang at der er fokus på det tværprofessionelle samarbejde omkring ældre.

 

Professionshøjskolerne uddanner i dag fagprofessionelle på bachelorniveau. Det varierer mellem de forskellige professionshøjskoler, hvilke uddannelser der findes. På Metropol er der i dag ca 15 uddannelser, hvoraf uddannelserne af sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæring og sundhed er blandt de største. For nogle år siden i 2008 indførte Professionshøjskolen Metropol på grunduddannelsen et tværprofessionelt modul, dvs et undervisningsforløb på 10 uger. Dele af modulet var monofagligt og 8 uger var tværfagligt. Efter en række begyndervanskeligheder begyndte dette modul at vinde respekt, da det var en udfordring og nyt for de studerende med det tværprofessionelle samarbejde. Fra efteråret 2015 ændredes formen i det tværprofessionelle modul og undervisningen blev rettet mod 12 forskellige temaer, som de studerende selv kan vælge imellem. Desuden blev undervisningen tværfaglig fra begyndelse til afslutning for at give studiegrupperne bedre tid til at arbejde med bl.a. en projektopgave, som var baseret på viden og erfaringer fra tværprofessionelt samarbejde på praksissteder. Et af modulerne omhandler Det gode Ældreliv, som dette indlæg vil præsentere. Der har i de senere år været en stigende interesse for ældreområdet; men det er første gang at ældre kommer direkte ind i undervisningen, som et selvstændigt emne på det tværprofessionelle modul. Det medvirker også til at flere af underviserne med viden og interesse for området fra de forskellige uddannelser kommer i tættere kontakt med hinanden.


 

Formål

 
Formålet med det tværprofessionelle modul er at ruste de studerende til aftagernes behov for medarbejdere, der er kompetente til at arbejde på tværs af professioner, da det er den virkelighed de færdiguddannede vil stå over for, og som i mange tilfælde er en udfordring på mange arbejdspladser inden for sundhedsvæsenet og tilgrænsende områder.  Derudover skal de studerende træne og øve sig i at indgå i naturlige arbejdsfællesskaber med andre, og med afsæt i egen professionsfaglighed bidrage til fælles opgaveløsning.

 

Modulet sigter på at fremme tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, som det finder sted på de arbejdspladser, som de studerende kan komme ud på efter endt uddannelse. For alle de 12 emner som indgår i det tværprofessionelle modul gælder det:

 

■  Det centrale fokus er borgerens/patientens behov og livssituation

■  To eller flere professioner indgår i løsning af en fælles opgave indenfor naturlige arbejdsfællesskaber.

■  Studerende skal bidrage til opgaveløsningen med sine kernekompetencer

■  Samarbejdet foregår i en atmosfære præget af tryghed, ligeværd, gensidig respekt og imødekommenhed

 

 

Det gode Ældreliv havde i den første gennemførelse af undervisningen i efteråret 2015 studerende fra fem professionsuddannelser: Ergoterapeut, Ernæring og sundhed, Fysioterapeut, Sygeplejerske og Socialrådgiver.

 

Målet var at den studerende ved modulets afslutning opnået

 

Viden om:

■  Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet

■  Professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

■  Juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer

 

 

Færdigheder i at:

■  Arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden

■  Identificere og kritisk at vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil

■  Kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter

 

 

Kompetencer til at:

■  Planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer

■  Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professionsansvar

■  Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde.


Omdrejningspunktet for modulet er tværprofessionel læring og samarbejde. De studerende skal øve sig i at samarbejde og arbejde med at sætte sig selv i spil i samarbejdet med andre. Der er derfor et betydeligt fokus på, at de studerende har ansvar for egen læring og medansvar for hinandens læring.


Temaets indhold

 

Temaets undervisning er inddelt i følgende områder:

■  Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde indenfor temaet Det gode Ældreliv

■  Velfærdssamfundets opbygning og sammenhæng

■  Konflikthåndtering og kommunikation i tværprofessionelle sammenhænge

■  Innovation, hverdags- og velfærdsteknologi – ældres behov, ønsker og prioriteringer

■  Ældres juridiske rettigheder

■  Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

■  Professionsetik, menneskesyn og etiske dilemmaer i tværprofessionelt samarbejde

■  Folkesundhed, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering i tværprofessionelt perspektiv

■  Projektarbejde, praksisbesøg og simulation

 


Temaets praksisproblemstilling

 

Der var 72 studerende i efteråret 2015 som fulgte Det gode Ældreliv. 12 grupper kom i praktik i det storkøbenhavnske område på plejehjem, sundhedscentre, rehabiliteringscentre, kommuner mv. I forhold til undervisningen på Metropol skulle de studerende afprøve deres viden og kompetencer på det tværfaglige samarbejde, både deres eget og det der foregår på de forskellige arbejdspladser.Undervisnings- og læringsaktiviteter

 

Undervisningen tilrettelægges med høj grad af studenteraktivitet. I undervisningen indgår øvelser og Old-age-simulation, hvor den studerende får udstyr på, således at de bevæger sig, ser og hører som en ældre person med nedsatte funktioner. Der arbejdes sideløbende i grupperne med besøg på praksissteder og med udarbejdelse af projekt. Til grupperne knyttes en underviser, som er vejleder gennem hele forløbet.

 

De foreløbige evalueringer af modulet har været blandede, både positive på den ene side, men der har også været kritik. På den positive side er de studerende glade for at arbejde selvstændigt i gruppen, hvor der er betydelig mere vejledning end i andre moduler. Det fungerer godt med at komme i praktik over flere besøg i en længere periode. Der er desuden bred enighed om, at det tværprofessionelle arbejde giver et godt indblik i, hvordan de andre professioner arbejder og tænker. De studerende får skærpet deres opfattelse af, hvordan det tværprofessionelle arbejder udfolder sig på almindelige arbejdspladser. På den negative side er der problemer med at få undervisningen til at hænge sammen på den rette måde og rækkefølge, og det vil delvis omlægges i den næste runde. Nogle studerende syntes, at det dagslange forskerseminar, hvor folk, der har bedrevet forskning fremlægger nogle af deres erfaringer og ideer, er lidt langt. Ideen fra planlæggernes side har dog været at vise, hvordan en konference kan forgå i det virkelige liv, og det element vil ikke ændres i denne omgang.