Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Mere dynamik i samarbejdet på Geriatrisk afdeling i Aalborg

 
Jette Boilesen, Afsnitsledende sygeplejerske
Geriatrisk afdeling Aalborg Universitetshospital
jebo@rn.dk

 
Der stilles stadig større krav om bedre kvalitet (DDKM), effektivitet, patient- og pårørendeinddragelse og tværfagligt samarbejde. På Geriatrisk afdeling i Aalborg har vi ladet os inspirere af Jody Hoffer Gittels teori om ”Relationel koordinering” (Gittell 2009: High Performance Health Care) i  to projekter. Overordnet set er formålet at skabe mere sammenhængende og effektive patientforløb gennem fælles forståelse, fælles sprog og bedre samarbejde. På Geriatrisk afdeling har vi et ønske om optimering af patientforløb og af teamsamarbejdsformen.
 
”Relationel koordinering handler om, at syv egenskaber ved fagprofessionelles kommunikation og koordination i tværgående arbejdsprocesser har afgørende betydning for kerneydelserne kvalitet, effektivitet og de ansattes jobtilfredshed . Relationel koordinering handler om social kapital: evnen til at samarbejde på en basis af gensidig tillid, hvor de beslutninger, der træffe opleves retfærdige (fair proces, procesretfærdighed, processuel retfærdighed)” ( Bo Vestergård,  professionel partner i Relational Coordination Research Collaborative.)
 
Vores projekter drejer sig om ”Træning, mobilisering og aktivering” samt bedre og hurtigere patient- og pårørendeinddragelse i ”Involverende stuegang”. Projekterne er kommet i stand i samarbejde med hospitalets HR afdeling i et fælles projekt med Glostrup hospital.
 
Træning, mobilisering og aktivering
Formålet med dette projekt er at få fælles begrebsafklaring, præcisere ansvaret samt at få patienterne hurtigere ud af sengen og i gang med både fysisk aktivitet samt aktivitet af mere social karakter. Dermed opnår vi både patienten og pårørende som aktive deltagere og patienten opnår størst mulig uafhængighed og bedre livskvalitet.
 
De tre begreber er blevet defineret og ansvaret er præciseret. Fysio- og ergoterapeuter står for træning, plejepersonale for mobilisering, træning (i daglige funktioner) og aktivering. Pårørende inddrages i aktivering af social karakter samt mobilisering og træning i nærmere beskrevne situationer. Eksempelvis at gå en tur og hente kaffe, spille et spil eller blot at motivere til at være mere oppe. Kontinuiteten, patientens niveau og fremgang drøftes dagligt på en kort tværfaglig morgenkonference (10 min.)
 
Involverende stuegang
På tredje indlæggelsesdag inviteres patient og pårørende til ”involverende stuegang”. Mødet lægger op til at de tre parter – patient, pårørende og personalet(tværfagligt) – udveksler viden og information om patientens situation før og under indlæggelsen samt forholdene op til udskrivelsen. Patient og pårørende forbereder sig ved at udfylde et udleveret spørgeskema. Mødet munder ud i en plan for indlæggelses- og udskrivningsforløbet.
 
Patienter og pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med at blive inddraget så tidligt i forløbet og allerede her få sat navn og ansigt på de fagpersoner,  der varetager opgaverne.  Alle parter oplever en mere præcis aftale om, hvad indsatsen på Geriatrisk afdeling skal bestå i, og personalet har på den måde god tid til at få alle aftaler med den kommunale hjemmepleje på plads. På den korte morgenkonference drøftes om planen holder eller den skal justeres – med et minimum af tidsforbrug.
 
Vi opnår en bedre fælles forståelse for hinandens arbejdsområder og disse to projekter har skabt en bedre dialog mellem fagpersonerne på kryds og tværs.
Projekterne er ikke endelig evalueret, men ”træning, mobilisering, aktivering” og ”involverende stuegang” opfattes helt sikkert positivt og er kommet for at blive.  Tidsforbruget til møder og konferencer er stort set uændret i forhold til tidligere, vi har blot ændret tidspunkterne.
 
Nu oplever vi at vi taler mere med patient og pårørende end vi taler om dem.