Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi formidler ny viden

 
Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 

præsenteres her af Lykke Kjær, næstformand i EFS Geriatri og Gerontologi
/ Lykke.petersen@gmail.com
 

De ergoterapifaglige selskaber er sammenslutninger af fagpersoner med ekspertise, erfaring og interesse i et bestemt speciale eller fagområde. Selskaberne har udover egne medlemmer ofte en bred vifte af interessenter, som følger deres arbejde og lytter til deres udtalelser vedrørende Best Practice for det pågældende speciale.
 

Et ergoterapifagligt selskab er ikke er et politisk organ, der har en dagsorden domineret af politiske målsætninger. I stedet er det et selskab, der er funderet i faglighed alene. Hermed kan man også forestille sig, at et ergoterapifagligt selskab ville kunne behandle sager indenfor eget område i samarbejde med andre organisationer og komme med udspil til offentligheden.
 

Formålene med selskabet er:

• at fremme kvaliteten, dokumentation for og evidensbasering af ergoterapeutiske ydelser indenfor geriatri og gerontologi.

• at fremme ergoterapifaglig forskning på geriatri- og gerontologiområdet.

•  at være medlemmernes faglige talerør i forbindelse med samarbejde med offentlige myndigheder, private organisationer og uddannelsesinstitutioner.

•  at øge offentlighedens kendskab til selskabets faglige problemstillinger og mission.

 

Som bestyrelse skal vi:

•  informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. elektronisk nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.

•  fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer og standarder indenfor det geriatriske rehabiliteringsfelt.

•  fremme implementering af forskningsresultater i praksis.

• indsamle ideer til, samt sikre praksisforskning på området.

•  bistå ved undersøgelser på området.

•  foreslå nye områder, som Ergoterapeutforeningen og andre parter bør sætte fokus på.

•  medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området.

•  medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse.

•  udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder lovgivning.

•  være repræsenteret i Dansk Ergoterapi Selskab samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området geriatri skal drøftes og beslutte.

 

I bestyrelsen for Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi er vi således optaget af, hvad der er af ny viden på området Geriatri og Gerontologi nationalt og internationalt. Vi arrangerer mindst to årlige temadage for vores medlemmer (som er ergoterapeuter eller andre interesserede). Derudover deltager vi på aktuelle konferencer inden- så vel som udenlands. Formidlingen fra disse arrangementer foregår skriftligt bla. på vores hjemmeside www.etf.dk/4894/, samt via vores lukkede gruppe på Facebook.
 

I 2013 har vi haft fokus på temaerne “Dysfagi hos den ældre medicinske patient”, “Selvbestemmelse (Autonomi) hos personer som bor i plejeboliger” samt emnet “Aldring og brugerorienteret rehabilitering”.
 

I 2014 har vi planer om at holde en temadag med fokus på; “AMPS hos den ældre hukommelsessvækkede borger, og hvordan man håndterer denne på en behagelig og anerkendende måde”,  samt en temaeftermiddag om nye kliniske retningslinjer til vores målgrupper.
 

Derudover vil vi deltage og videreformidle nyeste viden fra; ”Nordisk Gerontologisk Kongres” i Gøteborg  maj, “Den ergoterapeutiske verdenskongres i Japan” i juni og den Internationale Alzheimer konference i juli.  Vi deltager naturligvis også i Dansk Gerontologisk Selskabs Årsmøde.