Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Boganmeldelse: Det Dobbelte KRAM

 

“Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel” af Peter Thybo.

Udgivet 2016, 215 s., Hans Reitzels Forlag, København.

ISBN 978-87-412-6390-8

 

Af Annette Johannesen

 

Bogens forfatter, Peter Thybo, præsenterer en ny model for sundhed og trivsel i hverdagslivet og beskriver i Det Dobbelte KRAM, hvordan mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse hænger uløseligt sammen og har indflydelse på hinanden i dynamiske sammenhænge.

 

I Det Dobbelte KRAM suppleres de officielle KRAM-faktorer: Kost – Rygning – Alkohol – Motion med et mentalt sundheds-KRAM: Kompetencer – Relationer – Accept – Mestring, der handler om evnen til at tackle modstand og belastninger i livet.

 

Modellens grundlæggende forståelsesramme er ”Salutogenese”, som involverer naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab. Trivsel er et gennemgående begreb med definitionen:

”Et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet” [Holstein 2015].

 

Bogen er meget logisk og pædagogisk i sin opbygning og velunderbygget med referencer og citater. Der er i alle afsnit indsat såkaldte ”tænkepauser” med oplæg til refleksion, og der er mange illustrative modeller, som frit kan downloades som slides til undervisning eller andet fra såvel forlagets som forfatterens hjemmeside.

 

KRAM-faktorerne, suppleret med et afsnit om søvn, gennemgås med fakta, henvisninger og officielle råd for indsatserne. Særlig nyt og interessant er beskrivelserne knyttet til det mentale sundheds-KRAM. Her skrives for eksempel om Kompetencer til at mestre hverdagslivet og genvinde/opretholde kontrollen over livet i kriser og vanskelige situationer og om robusthed, som er undersøgt blandt ældre af Lis Puggård m.fl. (2015). I afsnittet om Relationer fremhæves, at ”mental sundhed ikke er et individuelt fænomen, men skabes især gennem relationer til andre mennesker” og at opnåelse af såkaldt resiliens sker gennem meningsfulde aktiviteter og relationer. Anerkendende sociale fællesskaber og etiske udfordringer i menneskelige relationer drøftes med blandt andet henvisning til den danske filosof Knud E. Løgstrup: ”Vi holder altid noget af den andens skæbne i vor hånd […] Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden skikkelse.”

Også afsnittene om Accept og Mestring er meget spændende, og der fremlægges ideer og materialer til borgerrettede kurser og gruppeforløb, såvel som til selvrefleksion. Peter Thybo lancerer blandt andet et dobbelt-KRAM-barometer, hvor man kan teste sin trivsel i forhold til de otte KRAM-faktorer.

 

I kapitlet ”Sundhedsbakken” forholder forfatteren sig også til, hvorledes livet er ”spændt ud mellem vilje og vilkår”, og at omgivelser og rammer indvirker på sundhed og trivsel.

 

Bogen – og modellen – kan have interesse for alle, der er optaget af ”det gode liv” og sundhedspædagogik. Jeg forestiller mig, at den må kunne være til inspiration for medarbejdere i de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg, visitatorer, demenskoordinatorer, rehabiliteringsmedarbejdere, frivillige aktører og ikke mindst for ledelse og organisationer, som har ansvar for sundhedspolitikker.

 

Om forfatteren

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut, master i læreprocesser med speciale i kultur og læring, specialistgodkendt af Danske Fysioterapeuter inden for sundhedsfremme og forebyggelse og har diplomeksamen i almen pædagogik. Han har siden 2007 været sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune. Peter Thybo sidder i et delt formandskab i temagruppen for mental sundhed i Sund By Netværket. Han har skrevet talrige faglige artikler og lærebøger og er en flittigt brugt foredragsholder i ind- og udland.

 

Links:

http://hansreitzel.dk/Psykologi/Det-Dobbelte-KRAM/9788741263908

http://www.peterthybo.dk/?page_id=807