Forsknings- og udviklingsarbejde i UCSJ


Forsknings- og udviklingsarbejde i University College Sjælland med fokus på ældreområdet

 

Mette Andresen, Lektor & PhD ved Ergoterapeutuddannelsen og Forskning og Innovation, University College Sjælland. E-mail: mea@ucsj.dk.

Kathrine Krageskov Eriksen, Docent og Forskningssouschef, Forskning og Innovation, University College Sjælland

 

Generelt om forsknings- og udviklingsarbejde i UCSJ

 

 

Bredden i University College Sjællands (UCSJ) uddannelsesudbud giver særlige vilkår og muligheder for, at kunne arbejde bredt og tværgående med forsknings– og udviklingsarbejde. UCSJ uddanner professionsbachelorer i sundhed og ernæring, leisure management samt offentlig administration, ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter, bioanalytikere, pædagoger, lærere og socialrådgivere.

 

UCSJ’s forsknings og udviklingsaktiviteter gennemføres oftest i samarbejder på tværs af uddannelsesområderne, og er understøttet af en fælles tværgående forskningsafdeling. Denne organisering befordrer adressering af områder og problemfelter af tværfaglig og professionel karakter, og giver god mulighed for bred involvering af undervisere og studerende fra uddannelserne i UCSJ.

 

Erfaringer oparbejdet gennem de sidste 4 år har vist, at denne organisering fremmer muligheder for at bevare og udvikle et tværfagligt fokus. Ligeledes udvikles de studerendes og undervisernes kompetencer i forhold til at arbejde forskningsbaseret, herunder både det at udvikle og arbejde i projekter, og at formidle resultater i forskellige kontekster skriftligt og mundtligt. Og ligeså vigtigt har det vist sig, at denne tilgang giver mulighed for at arbejde med både flere og større projekter end ved en mere fagområdespecifik indsats.

 


Forsknings og udviklingsarbejde på ældreområdet

 

Som en del af forskningsaktiviteterne i UCSJ er etableret et delprogram med særligt fokus på ældreområdet og ældres hverdagsliv. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne omfatter både aktiviteter med fokus på ældre med kroniske lidelser og de, der lever uden sygdom. Herudover, er der også fokus på forebyggelse og sundhedsfremme blandt ”yngre ældre”.

 

Aktiviteterne gennemføres i udgangspunktet som anvendt forskning i krydsfeltet mellem praksisudvikling, generaliseret videnproduktion og kompetenceudvikling af nuværende og fremtidige fagprofessionelle. Vi søger således, at sikre både forskningshøjde og forskningsbredde og retter – i en vekselvirkning – både aktiviteterne indad i organisationen samt udad mod den regionale, nationale og internationale omverden.

 

Vi ser det som en særlig forpligtelse som professionshøjskole, at medvirke til at katalysere forsknings- og udviklingsarbejde i koblinger mellem sektorer og aktører med relevans for et område og udviklingen heraf. Vi er blandt andetstærkt optagede af nye former for samarbejde på tværs af traditionelle opdelinger mellem faggrænser, sektorer og institutionstyper. Et eksempel inden for ældreområdet er projektet humor mod ensomhed, som er blevet til i samarbejde med Storm P Museet i København. En af projektets aktiviteter har været at etablere nye arbejdsformer ved hjælp af reminiscens-metoden. Dette er sket gennem særligt tilrettelagte praktikforløb for studerende målrettet projektets tema og i et tæt samarbejde mellem lokale museer og plejecentre. I forlængelse af projektet er der ligeledes udarbejdet en manual til museumsfolk, studerende og plejepersonale, der blandt andet beskriver, hvad demens er, hvordan sygdommen udvikler sig samt med eksempler på måder at arbejde med reminiscens på. Det er formålet, at manualen skal kunne inspirere kommuner, plejecentre, museer og uddannelsesinstitutioner til at arbejde med reminiscens – herunder til at samarbejde på nye måder.

 

Forskningsværksteder om ”Ældreliv” i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning v/ RUC

 

Forskningsværkstederne er et tilbud til undervisere og ansatte på UCSJ, der arbejder med forsknings og udviklingsprojekter, skal lektorkvalificeres eller som går med tanker om at gennemføre et ph.d.-forløb.

 

På forskningsværkstederne bidrager forskere og kolleger med input, feedback og konstruktiv kritik i forhold til deltagernes egne projekter, skriftlige produktion mv.. Der arbejdes med at kvalificere projektarbejdets forskellige faser; fra projektdesign og præcisering af problemstilling over valg af videnskabelig metode, analyse og fortolkning til skriftlig formidling og akademisk skrivning.  Der er også fokus på at udvikle fælles forståelser af forskerroller og positioner i feltet i den type af anvendte forskningsprojekter, der er UCSJ’s og de øvrige professionshøjskolers fokusområde. Forskningsværkstederne er således inspirationsrum og opkvalificering i ét.

 

Aktiviteterne fra forskningsværkstederne formidles som beskrevet på traditionel vis gennem skriftlig produktion og mundtlige præsentationer på fx konferencer.

 

Et aktuelt eksempel fra forskningsværkstedet er igangværende produktion af en fælles antologi om ældres ældre og kronisk syge borgeres møde med sundhedsvæsnet med fokus på hverdagslivsperspektivet.

 

Endvidere, søger vi at afholde seminarer koblet til værkstedsaktiviteterne med deltagelse af repræsentanter fra relevante professionspraksisfelter, således at forsknings- og udviklingserfaringerne kan kvalificeres og formidles gennem et tæt samspil med repræsentanter fra praksis.