Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

Mere nyt om gammelt

 

 • Relationers betydning i hjemmeplejen – ny rapport fra Ishøj Kommune
  http://ipaper.ipapercms.dk/IshojKommune/aeldre/Hjemmeplejenrelationer/
 • National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen , udgivet af Socialstyrelsen: http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=1003
 • Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport med anbefalinger til værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsevne og underernæring hos ældre medicinske patienter.
  Værktøjernes primære formål er – via en tidlig indsats – at forebygge, at den ældre medicinske patient får behov for sygehusindlæggelse.

  Målgruppen for værktøjerne er primært hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og personalet på plejecentre. Derudover skal almen praksis have kendskab til værktøjerne, så de kan anvendes i samarbejdet med hjemme(syge)plejen.
  De anbefalede værktøjer omfatter blandt andet:
  Skemaer med relevante fokusområder som ”Psykisk og Socialt”, ”Hjemmet”, ”Hverdagsaktiviteter”, ”Spise og drikke” mv. Skemaerne skal give sundhedspersonalet en systematisk tilgang til hverdagsobservationer og refleksion i kontakten med borgeren.
  Måling af vitale parametre som puls, blodtryk, temperatur og respirationsfrekvens, mv.
  Stoletesten (til undersøgelse af hvor mange gange den ældre kan rejse og sætte sig på 30 sekunder)
  Regelmæssig vejning
  Værktøjer til screening for blandt andet depression, smerter og helbredsrelateret livskvalitet
  Sundhedsstyrelsen har peget på allerede eksisterende værktøjer til tidlig opsporing, og har i udpegningen inddraget eksperter med særlig viden på området, samt indhentet information fra alle landets kommuner og international litteratur.
  KL og Danske Regioner har ansvaret for at udarbejde en plan for implementering af værktøjerne og varetager herefter implementeringsopgaven. Værktøjerne til tidlig opsporing er ét af i alt 11 initiativer i Regeringens nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.
  http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Kronisk%20sygdom/Den_aeldre_med_patient/Vaerktoejer_tidlig_opsporing.aspx
 • Herlev Hospital styrker indsatsen over for den ældre medicinske patient med etablering af Enhed for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning.Herlev Hospital har etableret Enheden for Tværsektorielt Samarbejde, Udvikling og Forskning. Formålet med enheden er primært at sikre, at patienter og pårørende på tværs af sektorgrænser oplever sammenhængende og meningsfulde forløb. Enheden medvirker tillige til at sikre den fornødne fremdrift og koordinering af de udviklings- og forskningsprojekter, som hospitalets afdelinger er involveret i sammen med kommuner og almen praksis ved at sikre overblik, sammenhæng, udvikling og evaluering af de tværsektorielle tiltag, som tilbydes område Midts borgere og patienter. Indsatsen sker i samarbejde mellem hospital, relaterede kommuner og almen praksis og med inddragelse af patienter og eventuelle pårørende.
  Enheden har en praksisnær forankring og har tilknyttet
  • hospitalets samordningskonsulent
  • en medarbejder med opgaver indenfor for den videre implementering af forløbsprogrammer
  • hospitalets Følgehjem- og Ringehjem team
  • hospitalets socialsygeplejerske
  De primære indsatsområder er
  • den ældre medicinske patient
  • patienter i forløb under kronikerprogrammerne
  • patienter i palliative forløb
  http://www.herlevhospital.dk/menu/Afdelinger/ETSUF/Om+enheden/