Håndbog i rehabilitering på ældreområdet

 

 

Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service

 

 

De fleste vil gerne klare sig selv – også når de bliver ældre. Flere mennesker oplever et tab af funktionsevne når de bliver ældre. Ordentligt tilrettelagte rehabiliteringsforløb kan i en del tilfælde være det, der gør det muligt for den enkelte at genvinde sin funktionsevne og dermed fortsat leve så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt.

 

 

Med lanceringen af ’Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service’ sætter Sundhedsstyrelsen fokus på at give kommunerne inspiration til at tilrettelægge rehabiliteringsforløb på ældreområdet. I håndbogen kan man blandt andet finde inspiration til, hvordan den forløbsansvarlige – der følger borgeren fra start til slut - tilrettelægger sammenhængende, tværfaglige og målorienterede rehabiliteringsforløb.

 

Håndbogen udspringer af satspuljeaftalen for 2012, hvor satspuljeordførerne afsatte midler til at kvalificere, dokumentere og udbrede en metode, der kan understøtte kommunernes arbejde med at rehabilitere på ældreområdet. Derfor udviklede Sundhedsstyrelsen en model for rehabilitering, der afprøves frem til sommer i Syddjurs og Slagelse kommuner og bliver evalueret af SFI.

 

Håndbogen henvender sig især til kommunale ledere og konsulenter, der har ansvaret for tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb i kommuner, driftsledere, myndighedspersoner, eller fagpersoner der fungerer som forløbsansvarlig i en kommune, samt andre medarbejdere i kontakt med ældre borgere.

 

Målgruppen for de rehabiliteringsforløb, der beskrives i håndbogen er personer over 65 år, som har ret til hjælp efter § 83 a i Lov om social service.

 

Links:

Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service

 

Læs mere om håndbogen og se relateret materiale

 

 

Nyhed (12. april 2016) klippet fra https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/en-bedre-indsats-til-den-aeldre-medicinske-patient

 

En bedre indsats til den ældre medicinske patient

 

 

Som led i at bedre indsatsen for den ældre medicinske patient har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger, som skal danne grundlag for en ny handlingsplan. Ambitionen er, at ældre medicinske patienter skal have en bedre og mere sammenhængende indsats.

 

I selve nyhedsbrevet: Den ældre medicinske patient har ofte flere samtidige sygdomme, er i flere forskellige former for medicinsk behandling og har nedsat funktionsniveau med behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Patienten har derfor ofte kontakt til både kommune, praktiserende læge og sygehuse, hvilket øger risikoen for at patienten ikke får den bedst mulige behandling, og at der mangler sammenhæng i forløbet.

 

Målet er at gøre indsatsen for ældre medicinske patienter endnu bedre. Ældre medicinske patienter skal opleve en større sammenhæng i deres forløb med færre genindlæggelser. Derudover er målet, at alle modtager en ensartet indsats at høj kvalitet, hvor både de og deres pårørende så vidt det er muligt bliver inddraget.

 

For at sikre den rette tidlige behandling er mange kommuner i gang med at opbygge akutfunktioner. Det faglige oplæg anbefaler, at disse funktioner udbygges ensartet og at der følges op med anbefalinger til hvordan indsatsen skal tilrettelægges.

 

Derudover har det faglige oplæg et særligt fokus på den problematik, at mange ældre medicinske patienter får flere forskellige medicinske behandlinger. Det er en særskilt problemstilling, der optræder både før under og efter sygdom eller indlæggelse.

 

En forudsætning for at løfte indsatsen er samtidigt, at sundhedspersonalet har de rigtige kompetencer på det rette niveau. Derfor indeholder det faglige oplæg anbefalinger om styrkede kompetencer i den kommunale hjemmesygepleje og i almen praksis.

 

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt sammensat følgegruppe, herunder patientforeninger, kommuner og regioner. Det endelige indhold i handlingsplanen for den ældre medicinske patient fastlægges i foråret 2016 af partierne bag finansloven 2016.

 

Se et link til det her.