Nyhedsbreve fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


Stof til nyhedsbrevet

Vi viderebringer gerne informationer af ikke-kommerciel karakter fra og til medlemmerne. Det kan for eksempel være meddelelser om arrangementer, om ny forskning eller nye udviklingsprojekter, eller om nye bøger og artikler.

Mail dem til os og mærk mailen "Nyt om Gammelt".

 

Anmeldelser

 

Ageing, Health and Care, af Christina  R. Victor, professor i gerontologi og folkesundheds-videnskab på Brunel University. The Policy Press 2010, Bristol.

Anmeldt af Eva Algreen-Petersen

Gennem en grundig indføring i statistisk materiale om demografi og ældres sundhed, tilbyder bogen et kritisk perspektiv på de fremherskende stereotype forestillinger om sundhed og sygdom blandt ældre. Referencerammen er UK, men da tendenserne i demografi og befolkningssundhed er fælles for de vestlige lande, er bogen også interessant i en dansk kontekst.

Ageing, Health and Care er en velskrevet indføring i aldring set i et folkesundhedsperspektiv.  Bogens formål er at udfordre stereotype opfattelser af ældrebefolkningens fysiske og mentale sundhedstilstand. Det gøres gennem en grundig og kritisk gennemgang af såvel teorier om ældre og sundhed som af det statistiske materiale, teorierne bygger på. Referencerammen er England og den engelske ældrebefolkning, men tendenserne i demografi og sundhedstilstand er den samme i de øvrige vestlige lande og kan derfor fint overføres til en dansk kontekst.

I det indledende kapitel gives en introduktion til nøglebegreber indenfor aldringsforskning  og folkesundhedsvidenskab.  Baggrunden for forestillingen om ’det aldrende samfund’ foldes ud med statistik, der følges op af kritiske analyser.  Et afsnit, der forklarer begreberne ’total births’ og birth rates’ er eksemplarisk for bogens grundige indføring i læsning af statistisk materiale.   Desuden introduceres i kapitlet til forskellige forståelser af ’old age’ og ’health’.  Forfatteren lægger vægt på at fremstille et alternativ til den medicinske model, og dens søgen efter patologi og risikofaktorer, der betragter gamle mennesker som en homogen masse hvis problemer skal løses gennem individuel behandling og forebyggelse.  I stedet tilbydes et sociologisk perspektiv, hvor sundhed i alderdommen betragtes som et resultat af de vilkår, der har dannet rammen om den enkeltes livsløb, og hvor ældrebefolkningen og dens sundhed er mangfoldig.

Mønsteret fra det indledende kapitel går igen i de følgende kapitler, hvor en række temaer, der vedrører ældres sundhed, belyses. F.eks. : ’Health and mortality’, ’Chronic disease and disability’, ’Consumption and Health’ etc. Grundbegreber introduceres, fordomme og stereotyper udfordres, og ældrebefolkningens diversitet understreges. Det kan lyde som om, det bliver trivielt, men er interessant, fordi det er grundigt, kritisk og velskrevet.

Et kapitel om samfundets respons på svækkede gamle menneskers behov for hjælp er ikke direkte overførbart til en dansk kontekst, fordi det danske og det engelske velfærdssystem er skruet forskelligt sammen. I kapitlet beskrives en skelnen mellem sociale – og sundhedsmæssige behov, der i England er afgørende for, hvem der skal yde og finansiere hjælpen. Den debat, kapitlet lægger op til her, synes til gengæld yderst relevant i den danske samfundsdebat, hvor der er en stigende tendens til at  fremhæve frivillige organisationer og hjælpere som de mest kompetente og oplagte til at understøtte sociale behov hos ældre.

Hvert kapitel indeholder nogle faste elementer som f.eks. definitioner af nøglebegreber, forslag til videre læsning og angivelse af nyttige hjemmesider. Desuden er der efter hvert kapitel forslag til aktiviteter, der kan hjælpe læseren til at reflektere over det gennemgåede tema og gennem konkrete opgaver øve sig i at arbejde med de begreber, der er introduceret i kapitlet.

Bogen er absolut anbefalelsesværdig, men skal dog have en væsentlig kritik med på vejen:

Ældres sundhed fremstilles som et anliggende for medicin og sociologi. Dermed udelukkes et humanistisk perspektiv hvor fænomenologiske dimensioner af temaet belyses.  Det er en ærlig sag at privilegere særlige perspektiver, men da en af bogens præmisser er at give et overblik over ældres oplevelser af sundhed i alderdommen, kan man forvente, at der præsenteres andet end epidemiologisk materiale.

På trods heraf kan bogen anbefales ikke mindst til studerende på folkesundhedsvidenskab og andre sundhedsvidenskabelige studier.

Anmeldt af

Eva Algreen-Petersen

MPH, P.hd

Læringskonsulent,

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.