Nyt fra Socialstyrelsen

Metode til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos mennesker med demens i plejebolig

Socialstyrelsen har udviklet en metode til at forebygge udadreagerende adfærd hos personer med demens og dermed øge trivslen for disse beboere samt medarbejderne på plejecentre og i plejeboliger.

Metoden kan støtte ledere og personale på plejecentre i at skabe bedre rammer, der sikrer borgerne et meningsfuldt liv.
Metoden er udviklet i samarbejde med plejecentre i Hillerød, Syddjurs og Sønderborg kommuner og med udgangspunkt i erfaringer fra praksis, og eksisterende international og national viden om forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd.
Metoden blev udviklet i projektet, som er en del af den nationale demenshandlingsplan, der blev iværksat af Folketinget i 2010. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2014.

 

Evaluering og resultater

SFI har evalueret udviklingsprojektet og metoden i rapporten ”Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens”. Resultaterne viser, at metoden giver klare effekter hos beboerne. Beboernes adfærdsmønstre blev registreret på Cohen-Mansfield skalaen, som er målrettet udadreagerende adfærd. Registreringerne viste et fald i hyppigheden af udadreagerende adfærd på den anvendte Cohen-Mansfield skala på samlet 40 % i projektperioden, hvor en reduktion på 30 % ses som signifikant. Resultatet peger således på, at metoden giver en reel forbedring for beboerne.

Den kvalitative del af SFI’s evaluering peger på, at både ledere og medarbejdere oplevede stor anvendelighed af både den viden og de rammer, som metoden gav, herunder ikke mindst beboerkonferencerne. De oplevede at kompetenceudviklingen var brugbar i forhold til indsatsen for de involverede beboere.

 

Udadreagerende adfærd –  et symptom på mistrivsel
Det anslås, at der er 90.000 borgere med demens i Danmark. Heraf vurderes ca. 8.000 at have udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser. Disse borgere bor ofte på plejecentre. Den udadreagerende adfærd kan enten komme til udtryk verbalt, i form af eksempelvis råb og trusler. Eller fysisk, hvor borgeren kan optræde voldeligt, uroligt eller udviser grænseløs adfærd fx seksuelle eller på anden måde krænkende og socialt uacceptable handlinger.

Udadreagerende adfærd er ikke en diagnose, og skal ses som mistrivsel, eller som en reaktion på fx krav eller stimuli fra omgivelserne, som den enkelte beboer ikke kan tolke. Adfærden ses hyppigt hos beboere med frontotemporal demens, men også hos beboere, som har fx psykiatriske diagnoser, psykoser, forvirringstilstande, vrangforestillinger, traumer, angst eller depression. Desuden kan smerter og andre former for ubehag, fx pga. betændelsestilstande og infektioner også medføre udadreagerende adfærd.

Metoden består af følgende tre hovedkomponenter:


Beboerkonferencer

Beboerkonferencerne er det faglige omdrejningspunkt i metoden. Målet med er at forebygge udadreagerende adfærd ved at skabe et helhedsorienteret syn på beboeren, skabe læring i personalegruppen og sikre de rette faglige beslutninger, som kan modvirke uhensigtsmæssige handlinger i indsatserne for beboerne.
Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er grundlaget for at sikre, at den rette viden er til stede. Læringen tager udgangspunkt i medarbejdernes egne erfaringer, og teori og metode rettes direkte mod det daglige arbejde. Den opnåede viden anvendes i beboerkonferencerne.

Kompetenceudviklingen består af fire temaer eller vidensområder:

  1. Mennesket med demens – demenssygdommens betydning
  2. Faglige metoder – kommunikation og pædagogik ved udadreagerende adfærd
  3. Magtanvendelsesreglerne – jura, etik og omsorgspligt
  4. Personlige kompetencer – egenomsorg og selvindsigt


Fokus på ledelse og organisering

Ledelse og organisering er en vigtig komponent i en velfungerende implementering af metoden. Ledelsen er garant for fagligt funderede beslutninger samt god pleje og for at skabe rammer for udvikling og læring. Ledelsen er også eksponent for de værdier, der kommer til udtryk på beboerkonferencerne, og er med til at sikre, at de afspejles i medarbejdernes handlinger. Plejecenterleder eller teamledere er mødeleder og facilitator på beboerkonferencerne.

Mere om metoden
På Socialstyrelsens hjemmeside findes alt relevant materiale om at arbejde med metoden, samt link til evalueringsrapporten. Læs mere på http://www.socialstyrelsen.dk/aeldre/demens/guide-til-forebyggelse-af-udadreagerende-adfaerd