Nyt fra Socialstyrelsen

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsatser til ældre med uplanlagt vægttab.

Socialstyrelsen har udgivet anbefalinger til og beskrivelser af god praksis for, hvordan fagfolk kan hjælpe ældre mennesker med at genvinde vægten, når de ufrivilligt taber sig.

Det er vigtigt, at man hele livet igennem får den rigtige ernæring, men en del ældre mennesker oplever, at de ufrivilligt taber sig. Mange har brug for hjælp til at genvinde det ufrivillige vægttab. Fagfolk kan nu hente hjælp i Socialstyrelsens nye udgivelse ”Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab”.

Der bruges mange resurser på tværs af sektorer i både regioner og kommuner for at bevare den enkelte borgers livskvalitet og også på at skabe fremskridt for borgeren. Det kræver helstøbte indsatser, og når ernæring indgår som et indsatsområde i andre indsatser øges effekten af de iværksatte indsatser, og borgerens livskvalitet forbedres. Når ernæring fx indgår som indsatsområde i andre indsatser øges effekten af iværksatte indsatser såvel som borgerens livskvalitet. Den enkeltes ernæringstilstand har dermed stor betydning for effekten af genoptræningsindsatser, genindlæggelser og forværring af sygdom.

Undervægt og uplanlagt vægttab medfører længere indlæggelsestid, flere komplikationer under sygdom og indlæggelse, flere genindlæggelser, øget behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje m.v. Uplanlagt vægttab er særligt udbredt blandt ældre borgere indlagt på hospital, men også blandt ældre borgere, der modtager hjemmepleje og bor i plejebolig.

Knap halvdelen af ældre borgere, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig oplever uplanlagt vægttab. Det vurderes, at der er særligt gode chancer for at kunne undgå unødige indlæggelser hos 45 % af ældre borgere, der indlægges med en forebyggelig diagnose samt blandt de 40 %, der genindlægges. Forebyggelsen af unødige indlæggelser kan bl.a. ske ved, at borgeren tilbydes en ernæringsindsats.

Det er især for denne gruppe af svækkede ældre, at ernæringstilstanden har stor indflydelse på livskvaliteten. Selv et meget lille uplanlagt vægttab har stor betydning for ernæringstilstanden, og kan blandt andet være med til at forværre den enkeltes tilstand og øge risikoen for for tidlig død.

Anbefalingerne har til formål at styrke opsporing og behandling af uplanlagt vægttab i forbindelse med ældre borgeres overgang mellem specialer og sektorer.

 

Målgruppen

De faglige anbefalinger henvender sig til social- og sundhedsfagligt personale, der skal kunne opspore og handle i forhold til borgere med uplanlagt vægttab. Anbefalingerne synliggør opgavefordeling bl.a. mellem faggrupper og sektorer.

Målgruppen for de anbefalede indsatser er ældre borgere (+65), med uplanlagt vægttab uden umiddelbar kognitiv svækkelse.

Blandt ældre borgere med uplanlagt vægttab er det specifikt indsatser til to målgrupper, der fokuseres på i disse anbefalinger. De to målgrupper er:

–          Ældre borgere med uplanlagt vægttab, der har brug for en ernæringsindsats sideløbende med udredning af, hvad der kan have forårsaget det uplanlagte vægttab.

–          Ældre borgere med uplanlagt vægttab kombineret med tab af fysisk funktionsevne, der har brug for en ernæringsindsats som en del af et samlet forløb, fx omfattende genoptræning eller rehabilitering, sideløbende med udredning af, hvad der kan have forårsaget det uplanlagte vægttab og/eller tabet af den fysiske funktionsevne.

De faglige anbefalinger henvender sig blandt andet til regionernes og kommunernes social- og sundhedsfaglige personale, der arbejder med ældre borgere, der har oplevet et ikke planlagt vægttab. De indeholder forslag til, hvordan medarbejderne kan opspore og handle, når de møder ældre borgere, der ufrivilligt taber sig. Anbefalingerne beskriver bl.a. opgavefordelingen mellem faggrupper, samarbejdet og koordineringen i arbejdet med at opspore og behandle ældre borgere med et ikke planlagt vægttab. Der er desuden en oversigt over viden om betydningen af den rette ernæringsindsats.

De faglige anbefalinger er udarbejdet på baggrund af en arbejdsgruppes gennemgang af en omfattende litteratursøgning. Litteratursøgningen er foretaget i relevante elektroniske databaser.