Demensfilmene – Liv i minderne


af Stina Bjørnskov, Ergoterapeut, Cand.scient.san, VIA UC, Center for Forskning i Aldring og Demens


Filmene


Almindelige fjernsynsudsendelser henvendt til den brede befolkning indeholder handlinger, dialoger og problemstillinger, som personer med demens har vanskeligt ved at afkode, og som derfor kan skabe utryghed, usikkerhed og stress. Demensfilmene “Liv i minderne” er opstået efter idé og koncept af Retrospect Film, som i samarbejde med VIA University College og Socialstyrelsen udarbejdede bokssættet med 50 kortfilm målrettet mennesker med demens. Filmene har til formål at bidrage til at skabe indhold og tryghed i hverdagen for personer med demens, og ingen har tidligere produceret et så omfattende filmmateriale til denne gruppe. I efteråret 2013 har Socialstyrelsen stået for en distribuering af filmene til alle afdelinger på landets plejecentre.

Forud for filmproduktionen blev en ekspertgruppe samlet for at udforme en række anbefalinger omkring indholdet og brugen af film til demente. Gruppen bestod af førende fagfolk inden for demensområdet og af folk med særlig fokus på filmproduktion. Ekspertgruppens sammensætning og anbefalinger kan findes i rapporten ”Demens Film – Ekspertgruppens anbefalinger” fra 2012. i Region Midtjylland. I de indledende forundersøgelser til filmprojektet har plejepersonale, demente og pårørende bidraget med input til ekspertgruppen. I skabelsen af filmene blev der er taget udgangspunkt i reminiscensmetoden, som er en socialfaglig tilgang velegnet til mennesker med demens. Formålet med metoden er at genkalde minder og erindringer ved at præsentere personen for genstande og sanseindtryk, som han kan relatere til sin fortid.Evalueringen


I efteråret 2013 har VIA University College gennemført en evaluering af filmene med det overordnede formål at undersøge, hvordan filmene kan bruges i hverdagen af personale på plejecentre og af pårørende til personer med demens. Herudover blev det undersøgt, hvorvidt filmene kan anvendes til at genkalde minder og erindringer i stil med klassiske reminiscensaktiviteter, og om de kan medvirke til at skabe ramme om styrket kontakt til personer med demens.

Evalueringen tog udgangspunkt i en kombineret personale- og borgerbaseret undersøgelse omkring brug af filmene på syv udvalgte plejecentre i Aarhus, Viborg, Holstebro, Struer, Herning og Odder kommune. Der blev gennemført tre sideløbende projekter:

1) Workshopforløb med 90 plejepersonaler fra plejecentrene samt en efterfølgende fire-ugers praksisafprøvning af filmene. Afprøvningen blev fulgt op af spørgeskemaundersøgelse og to fokusgruppeinterview med det deltagende personale.

2) Afprøvning af filmene i to familier med hjemmeboende demente og en efterfølgende interviewundersøgelse med pårørende.

3) Et casestudie af tre borgere med demens.

Resultaterne af evalueringen præsenteres i en rapport fra Socialstyrelsen som forventes publiceret primo februar 2014.

 


Perspektiver


Man kan ikke helbrede demente, men tidligere forskning viser, at man kan øge livskvaliteten for den enkelte gennem socialfaglige tilgange. Et dansk forskningsprojekt har vist tydelige tendenser til at reminiscensmetoden har en positiv virkning på plejehjemsbeboere med demens og deres personale. Dog konstateres det også, at metoden er ressourcetung, og da DemensFilmene er designet til at være betydelig mindre arbejdskrævende for personalet, kan de være et vigtigt bidrag til dette arbejde, hvis de viser samme positive resultater. Endvidere indeholder evalueringen en undersøgelse af brugen af visuelle medier i pleje- og omsorgsarbejdet for borgere med demens. Dermed kan evalueringen af produktet være med til at skaffe vigtig viden til forståelsen af, hvordan teknologi kan anvendes i demensomsorgen.