Nyhedsbrev fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!Aldring, ældre og velfærdsprofessionerneAldrings- og ældreomsorgsforskningen på Roskilde Universitet har fokus på sundhedsfremme, arbejdsliv, uddannelse og velfærdsforskning.
Centerchef, lektor Betina Dybbroe, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet; phd-studerende Jette Thuesen, Center for Sundhedsfremmeforskning/Forskerskolen for Livslang Læring, Roskilde UniversitetAldrings-, ældreomsorgsforskning og anden forskning med relevans for ældreområdet indgår på Roskilde Universitet i flere tværfaglige miljøer på flere af Roskilde Universitets institutter og forskningscentre som organiserer forskning i sundhedsfremme, arbejdsliv, uddannelse og læring, velfærd og teknologiudvikling. Der er overvejende tale om kvalitativ forskning med en samfundsvidenskabelig og humanistisk profil.                                                        Foto: Anne Leonora Blaakilde

 

Ældre, aldring og ældreomsorg i lærings- og sundhedsfremme perspektiv


Uddannelse og læring til at kunne arbejde med omsorg for ældre i et demokratisk perspektiv har haft opmærksomhed på RUC ved Institut for psykologi og uddannelsesforskning siden starten af 1990érne. Udvikling af Social- og sundhedsuddannelserne blev fulgt forskningsmæssigt igennem den første ”Evaluering af SOSU-uddannelserne” ved Annegrethe Ahrenkiel m.fl. (1997), Helle Krogh Hansens ph.d. afhandling om ”Ældreomsorg i pædagogisk perspektiv”(2005), Anne Livengs ph.d. om social- og sundhedselever ” Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring” (2006), Sine Lehn-Christiansens ph.d. (2010) ” I sundhedens tjeneste: om sosu-elevers praktiseringer af sundhedsfremme”, Janne Gleerups phd-afhandling (2010): ”Kritik og forandring: en anerkendelsesteoretisk analyse af social-og sundhedsmedarbejderes meningsdannelse i arbejdet” og Anne Winther Jensens phd-afhandling (2012): Sosu-elevers læring i skolepraktiksamspillet : analyser af klasserum, praktik og elevtilblivelser.”


Center for Sundhedsfremmeforskning, indenfor samme institut, er aldrings- og ældreomsorgsforskning et område som er i fokus i dag ud fra  flere perspektiver som spænder vidt: sundhedsfremme, rehabilitering, ulighed, omsorg og læring. Vi lægger vægt på tværvidenskabelighed og forskning med en kritisk profil, som søger at udfordre dominerende strukturer og diskurser. Karakteristisk er en søgen efter at forstå aldring, ældreomsorg, ældres livsomstændigheder, og diskurser herom, både som subjektivt oplevede og meningsfyldte kategorier, og som udtryk for strukturelle og institutionelle forhold. Aktuelt forsker phd-studerende i rehabilitering, brugerorientering og aldring, ældres eksistentielle behov i mødet med behandlingssystemet, samt omsorgspraksis på hospice. Blandt seniorerne forskes p.t. i ældreomsorg og velfærdsteknologier, kommunal ældreomsorg og sundhedsfremme, relationer imellem ældre og de professionelle.

 


Netværk og forskningsseminarer


Som konsekvens af, at den humanistiske og samfundsvidenskabelige aldringsforskning er så spredt som tilfældet er i Danmark, holdt Center for sundhedsfremmeforskning i 2010 og 2012 gerontologiske forskningsseminarer med støtte fra EGV-fonden, også med intentionen om at udvikle netværk for gerontologiske forskerstuderende. Forskningstemaerne for de to seminarer var ”Gamle mennesker i moderne samfund: Deltagende samfundsborgere og socialt konstruerede identiteter” og ”Ageing and Care – Changing Realities, Discourses, and Institutions” (samfinansieret med Institut for samfund og globalisering, RUC) og seminarerne kombinerede key-note forelæsninger fra førende udenlandske forskere med lokale forskeroplæg og afhandlingsunderstøttende paper-præsentationer og diskussioner af phd-projekter. Der var god tilslutning til seminarerne og vi håber på at gentage succesen i de kommende år.

RUC har indgået et dansk- svensk interregionalt netværkssamarbejde i 2010 ”Interreg projektet CareSam, www.CareSam.dk,” der beskæftiger sig med vidensudveksling og udvikling af ældreplejen på tværs af Øresund. Lektor Anne Liveng fra CSUF er leder af dette netværk.

 

Forskere ved CSUF og PAES er bl.a.: lektor Betina Dybbroe, lektor Anne Liveng, lektor Finn Sommer, lektor Leif Emil Hansen, adjunkt Sine Lehn-Christiansen, adjunkt Janne Gleerup, phd- studerende Jette Thuesen.På andre institutter og centre


Center for Arbejdsliv foregår forskning om omsorg og arbejdsliv, relateret til institutionelle forandringer som for eksempel orienteringen mod hverdagsrehabilitering i kommunerne.

Forskere er blandt andre: Annette Kamp, Agnete Meldgaard Andersen og Helge Hvid, og bl.a. har Eva Algreen-Petersen gennemført sin phd. Kan man flytte solen (2011) på instituttet.

 

Institut for Samfund og Globalisering forskes i omsorg og velfærdsmodeller.

Forskere er blandt andre: Hanne Marlene Dahl, som sidste år tiltrådte et professorat i omsorgs- og velfærdsforskning, samt phd-studerende Pernille Tufte.

 


Hvad kan forskningen bruges til – omverdensrelationer?


På universitetet indgår aldringsforskningen i flere uddannelser. Mest markant på sundhedsfremme uddannelserne, der tematiserer aldring og aldringsforståelser, samt indsatser for ældre. Flere kandidatstuderende beskæftiger sig med aldring i deres kandidatspeciale. F.eks. skriver studerende aktuelt om gamle kvinder og kropsidentitet og om sundhedsforståelser på sosu-uddannelserne i et multikulturelt perspektiv. Endvidere indgår kommunernes sundhedsfremmende og forebyggende indsats for ældre i undervisning og studieprojekter ved Masteruddannelse i sundhedsfremme (start september 2012).

Roskilde Universitet har desuden en tæt relation til områdets professionshøjskoler og kommuner i regionen, og vi samarbejder blandt andet om phd-uddannelse.

 


Eksempler på nyere publikationer


Annette Kamp og Helge Søndergaard Hvid har fornylig redigeret: Elderly care in transition: Management, meaning and identity in work. Copenhagen Business School Press, 2012. I bogen bidrager Hanne Marlene Dahl og Betina Dybbroe med hver et kapitel:

Hanne Marlene Dahl: Paradoxes of Elderly Care: The Nordic model

Betina Dybbroe: The Meaning of Work in Subjective and Intersubjective Perspective: A daily conflict of creating and loosing meaning in elderly care

Hanne Marlene Dahl: (2012): Who can be against Quality? A new story about home based care: NPM and govermentality. i Ceci, Björnsdottir og Purkis. Perspectives on Care at Home for older people. London: Routhledge.

Jette Thuesen indleverer i 2013 phd-afhandlingen Gammel og svækket i nye omgivelser. Narrativt arbejde i brugerorienterede behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Sine Lehn-Christiansen har artikel i kommende Gerontologi 2/2013: Pæne piger: – ordentlighed som ideal i uddannelsen af sosu-hjælpere.

Anne Liveng udgiver i begyndelsen af 2013 artiklen Why Do Care Workers Withdraw From Elderly Care? Researcher’s Language as a Hermeneutical Key, i Journal of Research Practice i et Special Issue omhandlende ‘New Directions in Psychodynamic Research’, (red. Stephen Soldz & Linda Lundgaard Andersen). Artiklen er allerede tilgængelig online.

I 2011 redigerede Linda Lundgaard Andersen og Betina Dybbroe et special issue af Journal of Social Work Practice (vol 25, sept. 2011), med temaet: Social work, health care and welfare undergoing transformation in Scandinavia, hvori social- og sundhedsuddannelserne samt ældreomsorg indgik I flere artikler, bl. a. af Anne Liveng: The vulnerable elderlys need for recognizing relationships – a challenge to the Danish home based care.

 

Læs mere på www.ruc.dk: Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning; Institut for Samfund og Globalisering; Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring; Center for sundhedsfremmeforskning

Center for arbejdsliv.

Publikationer findes på den enkelte ansattes side.